SVERIGES STÖRSTA TV-SPELSFÖRENING

§ 1 Namn

Föreningens namn är Karategamers


§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Södertälje


§ 3 Form

Karategamers är en ideell förening som står självständig gentemot stat, kommun, religiösa, politiska och privata intressen. Föreningen är ansluten till Sverok, ABF och Våra Gårdar.


§ 4 Syfte och målsättning

Att bevara och berika främst Södertälje men också övriga Sverige med tv-spelskultur. Göra det genom olika evenemang och tillställningar. Att intressera och öka förståelsen och acceptansen för tv-spel och tv-spelskulturen. Att skapa en mötesplats där spelkultur är en gemensam nämnare.


§ 5 Medlemskap

Föreningen består av fysiska personer som har upptagits som medlemmar. Medlem kan vem som helst bli som delar föreningens syfte, följer dessa stadgar och betalar årsavgiften. Medlemmar har full insyn i verksamheten samt yttrande- och förslagsrätt på alla möten. Medlemmar har rösträtt vid årsmötet.


§ 6 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastslås vid varje årsmöte. Medlem som ej betalt avgiften under nästkommande verksamhetsår anses begärt utträde.


§ 7 Stadgar

Stadgarna kan endast ändras på styrelse- och årsmöte.


§ 8 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.


§ 9 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst 3 levande ordinarie ledamöter.


§ 10 Styrelsemöte

Styrelsemöte skall hållas tre gånger om året och är det beslutande organet mellan årsmötena. Över 50% av styrelsen måste vara närvarande för att beslut skall kunna tas.


§ 11 Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Mötet skall hållas varje år och senast den sista januari, då behandlas det gångna året och riktlinjer för det kommande året sättas upp. Mötet skall utlysas senast en månad innan. Medlemmarna har rätt att lägga motioner till två veckor innan mötet.

Vid årsmötet förekommer minst följande ärenden

- verksamhetsberättelse

- fastställande av verksamhetsplan

- revisionsrättelse

- fastställande av resultat och balansräkning

- styrelsens ansvarsfrihet

- medlemsavgift

- budget

- val av ordförande

- val av kassör

- val av sekreterare

- val av revisor

§ 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas om revisor, styrelse eller minst 50 % av medlemmarna så begär. Extra årsmöte skall hållas senast inom två månader. Kallelse skall skickas senast två veckor innan det extra årsmötet, och innehålla det som kallelse till ordinarie årsmöte skall innehålla.


§ 13 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.


§ 14 Firmateckning

Styrelsen utser två firmatecknare, som var för sig får teckna firman.


§ 15 Valberedning

Två personer skall utses till valberedare som tar fram förslag till ny styrelse vid årsmöte.


§ 16 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.


§ 17 Avstängning/Uteslutning

Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning kan genom årsmötet uteslutas. Vid oenighet tas beslut genom votering.


§ 18 Omröstning

Vid styrelse och årsmöte gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten.


§ 19 Upplösning

Föreningens upplösning beslutas genom årsmötet med över 50% majoritet och eventuella tillgångar skänks till en ideell förening med likvärdig verksamhet.

Organisationsnr: 802474-8272

info.karategamers@snk.nu

Besök oss på

Frejagatan 10 A, Södertälje

Öppettider:

Söndagar 13:00 - 17:00